Đại Phát

Chân gà phá lấu

20.000 đ

Chân gà phá lấu 20.000/đ ( 4 cái)

Chân gà phá lấu 20.000/đ  ( 4 cái )

Bảo quản cấp đông